top of page

Jak založit START UP, E-shop, podnikání online – nepodceňte právní stránku věci

Aktualizováno: 12. 1. 2023

Podnikatelský záměr již máte, ekonomickou a finanční stránku jste také vyřešili. Nezapomeňte ani na právní stránku věci. Dobré nastavení právních vztahů s byznys partnery i uvnitř společnosti je předpokladem úspěchu.


Aby vaše podnikání neselhalo hned na začátku je třeba myslet dopředu. Je potřeba ochránit vaše know-how, obchodní značku/ochrannou známku, zajistit ochranu osobních údajů, zajistit naplnění zákazu konkurence, ošetřit zaměstnanecké vztahy, nastavit si vhodné smlouvy s obchodními partnery, nezanedbat plnění závazků vůči správním úřadům, ošetřit ochranu spotřebitele, přípravu vlastních dokumentů a obchodních podmínek, atd.


Podnikání online, např. prostřednictvím e-shopu je podnikání jako každé jiné. Ať už chcete podnikat jako fyzická nebo právnická osoba, budete potřebovat živnostenské oprávnění.

Živnosti můžou být ohlašovací nebo koncesované. Ohlašovací živnosti se pak dále rozdělují na řemeslné, vázané (podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost) a volné (odborná způsobilost není podmínkou provozování živnosti).


Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena v příloze č. 3 k Živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy. Chce-li provozovat živnost koncesovanou, je potřeba požádat živnostenský úřad o vydání koncese pro příslušnou živnost. Právo provozovat živnost koncesovanou vzniká podnikateli až nabytím právní moci rozhodnutí o udělení koncese.


Není-li předmět vašeho podnikání nějakou specifickou činností vyžadující koncesi, stačí živnost ohlásit. Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.


Podnikání jako fyzická osoba – živnostník je nejjednodušší a nejlevnější forma podnikání. Na druhou stranu sebou nese i nevýhody a nemalá rizika, jako je ručení veškerým majetkem nebo, v případě větších projektů, nedostatečná kredibilita podnikatele. Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Pro nováčky v byznysu je to však dobrý začátek.


A můžete začít podnikat

Oprávnění provozovat živnost - živnostenské oprávnění vzniká fyzickým osobám a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení, b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.


Pozor, rozhodnete-li se pro podnikání přes obchodní společnost, založeným právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku.


Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též


a) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

b) podat přihlášku k důchodovému pojištění,

c) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,

d) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,

e) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,

f) podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.


Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.


Registrace k daním

Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů.

Na předání údajů živnostenským úřadem správci daně se hledí jako na podání přihlášky k registraci, oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo oznámení o změně registračních údajů.


Co když chci podnikat prostřednictvím obchodní korporace?

Nejdříve je nutné posoudit jaký typ obchodní korporace je pro vaše podnikání nejvhodnější.

Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny.


Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. Veřejná obchodní společnost nevytváří povinně základní kapitál, její společníci však za její dluhy ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem. Tato povinnost plně doléhá i na společníka, který do společnosti přistoupil až po jejím vzniku.


Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně („komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně („komplementář“). V komanditní společnosti fungují 2 druhy osob, komanditisté a komplementáři. Pouze komanditisté mají vkladovou povinnost a za závazky společnosti ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu. Komanditista splní vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě, jinak v penězích a bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.


Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší.


Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.Výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR.
Ochrana know-how/obchodní tajemství

Nařízení komise (EU) č. 330/2010, ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, se tzv. "know-how" rozumí tajný, podstatný a identifikovaný celek praktických nepatentovaných informací, které jsou výsledkem zkušeností dodavatele a jsou jím otestovány: v tomto kontextu se slovem "tajný" rozumí, že know-how není obecně známé a snadno dostupné;


Know-how může být součástí obchodního tajemství, jak jej definuje § 504 Občanského zákoníku: „Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.“

Know-how je oprávněn užívat jeho majitel, případně osoba, které toto právo svědčí např. na základě licenční smlouvy.


Při vniku nového start-upu nezapomeňte nastavit vnitřní pravidla a procesy s nakládáním s know-how, či obchodním tajemstvím např. prostřednictvím vnitřních směrnic pro zaměstnance, dohod o mlčenlivosti, či tzv. joint ventures uzavíraných mezi jednotlivými společníky, kdy v případě jejich porušení je porušitel odpovědný za škodu, případně nese i trestněprávní následky.


Zaregistrujte si ochrannou známku

Chraňte své výrobky a služby před konkurencí, nedovolte, aby vás konkurent předběhl a profitoval z označení, které dlouhodobě používáte pro své podnikání.


Dle § 1a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách: Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé


a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a

b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík") způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.“


Ochrannou známku si můžete zaregistrovat jako národní, evropskou nebo mezinárodní.


Postup registrace:


· Přihláška – o zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu průmyslového vlastnictví.


· Právo přednosti - dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.


· Formální průzkum - Úřad zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené zákonem.

· Zveřejnění přihlášky - jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem, zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku.


· Připomínky a námitky - každý může do konce lhůty pro podání námitek podat Úřadu připomínky založené na důvodech jako např., že chybí rozlišovací způsobilost ochranné známky, atd., Osoby uvedené v § 7 (např. vlastník starší ochranné známky) mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky.


· Zápis - vyhovuje-li přihláška požadavkům zákona, Úřad ochrannou známku zaregistruje.Práva spotřebitele


Hodláte-li přes svůj e-shop prodávat zboží, je důležité, položit si otázku jaká je vaše cílová skupina, kdo bude váš zákazník. Bude-li váš zákazník spotřebitel, vstupujete do roviny spotřebitelského práva. Spotřebitel je chráněn zákonem 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, a další údaje požadované zákonem.

Je potřeba se vyhnout tzv. nekalé obchodní praktice, klamavému konání, klamavému opomenutí, agresivní obchodní praktice, zákaz diskriminace spotřebitele atd.


Sdělení před uzavřením smlouvy

Podnikatel v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, sdělí spotřebiteli v textové podobě alespoň

· svoji totožnost, označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

· cenu zboží nebo služby,

· hlavní předmět svého podnikání,

· název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností podnikatele, jde-li o podnikání na základě povolení,

· celkovou cenu poskytované služby včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění placených prostřednictvím podnikatele a jiných souvisejících nákladů,

· možná rizika mimo kontrolu podnikatele spojená s poskytovanou finanční službou včetně případného upozornění, že minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí,

· poučení o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy,

· praktické pokyny pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy včetně adresy místa, na které má být oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno,

· poučení o právu každé ze stran ukončit předčasně nebo jednostranně závazek ze smlouvy na základě smluvních podmínek včetně poučení o případných sankcích, atd.


Výše uvedený výčet práv a povinností, jakož i další množství podmínek je vhodné zohlednit a zapracovat do všeobecných obchodních podmínek e-shopu. Vzorové všeobecné obchodní podmínky si lze např. stáhnout z internetu, ale doporučujeme, nechat si je minimálně zkontrolovat advokátem, protože jakákoliv ujednání, která jsou v rozporu se zákonem, mohou být považována za neplatná.

Základním právním vztahem uzavíraným při provozování e-shopu je kupní smlouva. Ve všeobecných obchodních podmínkách je vhodné upravit moment, kdy vlastně dojde k uzavření kupní smlouvy. Může to být již odesláním objednávky zákazníkem – vyplnění nákupního košíku, nebo až potvrzujícím emailem od prodávajícího. Otázku momentu uzavření kupní smlouvy je vhodné v obchodních podmínkách upravit.

V obchodních podmínkách je potřeba se vyvarovat ustanovením, která např. umožňují podnikateli jednostranně změnit ujednání smluvních stran, nutí spotřebitele uplatnit svá práva výhradně u rozhodčího soudu, umožňují podnikateli zvýšit cenu bez možnosti spotřebitele odstoupit od smlouvy, apod. Taková ujednání by byla neplatná.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.


Odstoupení od smlouvy - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Podnikatel je povinen spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy poučit.


Neobjednané zboží - dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.


Reklamační řád

Důležitou součástí každého e-shopu jsou jasné podmínky pro uplatnění reklamace.

V reklamačním řádu by neměla chybět úprava:

· jakým způsobem lze zboží reklamovat (uplatnit vady)

· kam a za jakých podmínek lze zboží vrátit prodávajícímu

· v jaké lhůtě je prodávající povinen zboží opravit/vyměnit

· za jakých podmínek není možné reklamované zboží vrátit/převzít zpět


Potřebujete-li vaše obchodní podmínky vytvořit nebo pouze zrevidovat, neváhejte se na nás obrátit.

Obchodní sdělení/newslettery – se souhlasem adresáta

Obchodním sdělením jsou podle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost.

Obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky jen za podmínek stanovených zákonem.

Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

Pokud podnikatel získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, může tento podnikatel využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet tohoto podnikatele odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.


Nezapomeňte na ochranu osobních údajů dle GDPR

Podnikatel provozující e-shop je zároveň správcem osobních údajů. Vztahují se tedy na něj minimálně základní povinnosti pro správce osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.


Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Fyzickou osobou lze identifikovat podle určitých identifikátorů jako například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


Osobními údaji jsou zejména jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresa a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, mezi osobní údaje spadají i e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.


Základní povinnosti správce

Povinnost informovat zákazníka o:

  • totožnosti správce, případně kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů,

  • o účelu zpracování osobních údajů a právní titul zpracování,

  • o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,

  • případném úmyslu správce předat osobní údaje do třetí země,

  • důvodu zpracovávání osobních údajů,

  • době, po kterou budou osobní údaje uloženy

  • o právu požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů

  • právu podat stížnost u dozorového úřadu, atd.


Zpracování by mělo být vůči dotčeným fyzickým osobám prováděno férově, korektně a transparentně. Informace o zpracování poskytované subjektu údajů musí být zřetelné, jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu odpovídajícímu konkrétní situaci. Po naplnění účelu zpracování je dána povinnost osobní údaje zlikvidovat


45 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page