top of page
vzdálen pár

ROZVOD

Advokát je profesionál, který není zasažen emočními turbulencemi mezi manželi, proto dokáže vést klienta věcně, konstruktivně, bez ztráty času nad tím, co není relevantní.   

S kvalitní právní pomocí lze proces značně urychlit.

Nebuďte v tom sami. 

Jak probíhá rozvod, jak dlouho to bude trvat a kolik mě to bude stát? Jak postupovat, krok za krokem.

Zahájení řízení

Rozvodové řízení se zahajuje na návrh jednoho nebo obou manželů, navrhují-li rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství.


Soudní poplatek

Za návrh na rozvod se platí soudní poplatek ve výši 2 000 Kč, který lze uhradit nalepením kolku přímo na podání nebo úhradou v podatelně soudu, případně bankovním převodem na účet soudu. Soud vás k úhradě písemně vyzve a ve výzvě sdělí číslo účtu soudu a lhůtu pro zaplacení. 

 

Nesporný rozvod

Pokud se manželé na rozvodu dohodli, jedná se o tzv. nesporný rozvod. V takovém případě soud manželství rozvede zpravidla na prvním jednání, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství. Zároveň musí být splněny tyto podmínky:

 

  • ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,

  • manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,

  • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu.

 

Žádost o rozvod. Co napsat v návrhu na rozvod?

Označení a adresu příslušného soudu, jméno a příjmení manželů, data narození, adresy bydliště. Obyčejně se uvádí datum a místo sňatku, jestli se z manželství narodily děti, jak se manželé dohodly o poměrech k dětem. V návrhu na nesporný rozvod není nutné uvádět příčinu rozvratu manželství, stačí, shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu. Text návrhu zakončete datumem a podpisem.

 

K návrhu na nesporný rozvod je potřeba přiložit:

  • oddací list,

  • pravomocný rozsudek o schválení dohody rodičů o poměrech k nezletilým dětem (pokud mají manželé děti),

  • dohodu o majetkovém vypořádání (dohoda musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny).

 

Sporný rozvod

Pokud návrh na rozvod podal pouze jeden z manželů a druhý s rozvodem nesouhlasí, jedná se o sporný rozvod, kdy soud zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny. Soud zpravidla nařídí několik jednání. Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů. Sporný rozvod se tak může protáhnout i na rok a více.

 

Proto je zejména u sporného rozvodu vhodné mít kvalitní právní zastoupení. V případě, že se na to sami necítíte, neváhejte nám zavolat.

 

V návrhu na rozvod je nutné podrobně vylíčit důvody a příčiny rozvratu manželství tak, aby soud mohl existenci rozvratu zjistit.

 

K návrhu na nesporný rozvod je potřeba přiložit alespoň:

  • oddací list,

  • pravomocný rozsudek o schválení dohody rodičů o poměrech k nezletilým dětem (pokud se manželé na výchově dětí dohodli),

  • soud si může vyžádat psychologické a znalecké posudky a další důkazy.

 

Kdy soud nemusí manželství rozvést

Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu

a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo

b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

 

U kterého soudu podat žádost o rozvod

Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

 

Průběh řízení o rozvodu

Soud zpravidla do několika týdnů, až měsíců, nařídí jednání a pozve účastníky k výslechu a přednesu jejich stanovisek. Souhlasí-li oba manžele s rozvodem, soud rozhodne na prvním jednání a manželství rozvede.  

 

Musím jít k soudu?

K projednání věci soud nařídí jednání, na kterém vyslechne účastníky. Od výslechu účastníků lze upustit, pokud by jeho provedení bylo spojeno s velkými obtížemi. 

 

Právo přijmout zpět své dřívější příjmení

V rozsudku, kterým soud vysloví rozvod manželství, poučí manžela, který přijal příjmení druhého manžela, o právu přijmout zpět své dřívější příjmení.

 

Kolik stojí rozvod? 

 

Bez dětí – když oba s rozvodem souhlasíte, dohodli jste se na majetkovém vypořádání, bydlení a výživném po rozvodu manželství, může se cena pohybovat od 5 000 Kč.

 

Sepis návrhu na rozvod manželství od 2 000 Kč.

Sepis dohody o majetkovém vypořádání od 3 000 Kč.

 

V případě, že budete potřebovat další konzultace nebo právní zastoupení před soudem, účtujeme hodinovou sazbu 2 200 Kč. O nesporném rozvodu může soud rozhodnout na prvním jednání. Doba trvání nesporného rozvodu od zahájení řízení se pohybuje mezi 3 – 5 měsíci, podle rychlosti příslušného soudu.  

S dětmi – když oba s rozvodem souhlasíte, dohodli jste se na úpravě poměrů k dětem, majetkovém vypořádání, bydlení a výživném po rozvodu manželství, může se cena pohybovat od 10 000 Kč.

 

Sepis návrhu na rozvod manželství od 2 000 Kč.

Sepis dohody o majetkovém vypořádání od 3 000 Kč.

Sepis dohody o úpravě poměrů k dětem od 3 000 Kč.

Sepis návrhu na schválení dohody o úpravě poměrů k dětem od 2 000 Kč.

 

Trvání celého procesu se může pohybovat mezi 5 – 12 měsíci, i více. Rozvodový soud manželství nerozvede, dokud mu nebude předložen pravomocný rozsudek o poměrech k dětem. V případě, že budete potřebovat další konzultace nebo právní zastoupení před soudem, účtujeme hodinovou sazbu 2 000 Kč.

 

Sporný rozvod – když se nemůžete na výše uvedeném dohodnout, pravomocnému rozsudku bude zpravidla předcházet několik jednání, na kterých soud zkoumá příčiny rozvratu manželství. Pokud paralelně probíhá také soudní řízení o poměrech k dětem, rozvod se může protáhnout i na několik let. Cena pak bude záviset na tom, kolik soudních jednání bude nařízeno, jestli soud nařídí vyhotovení znaleckých posudků, jestli se necháte právně zastoupit nebo vše zvládnete sami atd. Za sporný rozvod tak můžete vynaložit 50 000 Kč i 100 000 Kč.

Pomůžeme vám celý proces urychlit, zjednodušit a ukončit. Nechte práci na nás, ať se můžete věnovat věcem, které jsou opravdu důležité. 

Kontakt

martina@ms-advokatka.cz               jan@js-advokat.cz

00420 776 105 670                            00420 603 288 571

bottom of page